• ۴۴ سال سابقه درحوزه تولید و صنعت
  • عضو هیات نمایندگان دوره قبل اتاق همدان
  • مجتمع صنعتی دژآپ و شرکت ذوب ریزان غرب