• عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اردبیل
  • مدیرعامل شرکت ابزارسازی آتا ماشین