• عضو انجمن سیلو داران ایران
  • مدیرعامل تولیدی آردگلستان زاودی