• معاون فرماندار و بخشدار آبادان (۱۳۶۰ الی ۱۳۶۲)
 • رئیس بنیاد امور جنگزدگان کشور و معاون وزیر (۱۳۶۴- ۱۳۶۸)
 • معاون وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر معادن و فلزات
 • مشاور اقتصادی و بازرگانی وزارت کشور در سال ۱۳۸۰
 • مدیرعامل شرکت تولی پرس
 • رئیس هیأت مدیره پخش البرز
 • رئیس هیأت مدیره در شرکت بازرگانی عصر توسعه (از سال ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۷۷)
 • نماینده وزیر کشور در سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران و عضو هیأت مدیره، ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴
 • نایب رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه آزاد ۱۳۹۳ تاکنون
 • عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران
 • مشاور عالی مدیرعامل سازمان سیاحتی کوثر- بنیاد شهید، ۱۳۹۶ تاکنون
 • عضو کمیته ارزی اتاق ایران با حکم ریاست اتاق مذکور تاکنون