• مدیر بازرگانی شرکت برگ سبز مایوان
  • هیئت رئیسه قنادان شیروان
  • عضو هیئت مدیره تعاونی قنادان قوچان
  • عضو هیئت رئیسه تعاونی قنادان شهرستان قوچان