• مدیر اجرایی و عضو هیئت مدیره شرکت ساختمانی آپتوس ۱۳۷۳ -۱۳۸۵
  • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت آپتوس ۱۳۸۵ تا کنون
  • عضو هیئت مدیره انجمن بتن ایران شاخه ACI یک دوره
  • عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان بتن آماده یک دوره
  • عضو هیئت مدیره پایانه صادراتی استان البرز تا کنون