• مدیرعامل شرکت نمایشگاهی و بازرگانی اندیشه سبز زمرد
  • صادرات و واردات مواد غذایی