Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
طرح شاخص مدیران خرید (PMI)- آذرماه 1402

شامخ ترکیبی کل اقتصاد-دوره پنجاه و یکم
 شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در آذر ماه مقدار 49.88 محاسبه شده‌است که برای سومین ماه پیاپی روند کاهشی داشته‌ و کمترین مقدار یازده ماه اخیر از بهمن ماه (به غیر از فروردین) را به ثبت رسانده ‌است.
 شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار (48.83) در مقایسه با ماه قبل (43/51) کاهش داشته و کمترین مقدار یازده ماه اخیر از بهمن‌ماه (به‌غیر از فروردین) را به ثبت رسانده ‌است.
 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (47.06) در آذر ماه برای دومین ماه متوالی کاهش داشته که اندکی ملایمتر از ماه قبل است.
 شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در آذر ماه (43.91) در مقایسه با ماه قبل با نرخ بیشتری کاهش یافته تا نشان دهنده ششمین کاهش متوالی صادرات باشد. این شاخص کمترین مقدار 29 ماه گذشته از مرداد 1400 (به غیراز فروردین ماه هرسال) را به ثبت رسانده ‌است.
 شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات برای دومین ماه پیاپی کاهش داشته (48.50) و کمترین مقدار پنج ماهه اخیر از مردادماه را به ثبت رسانده ‌است.
 شاخص موجودی مواد اولیه در آذرماه (48.64) در مقایسه با ماه قبل (52.19) کاهش داشته‌ است.
 موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل (49.54) کمترین میزان پنج ماهه اخیر از مرداد ماه را به ثبت رسانده‌ است.
شامخ صنعت- دوره شصت و سوم
 شاخص مدیران خرید صنعت در آذر ماه با ثبت عدد 48.61، کمترین مقدار چهار ماه اخیر از شهریور ماه گزارش شده است.
 شاخص مقدار تولید در آذرماه (46.66) کمترین میزان چهار ماهه از شهریور را به ثبت رسانده ‌است.
 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آذر ماه با مقدار 47.23، به کمترین میزان چهار ماهه از شهریور رسیده ‌است.
 شاخص میزان صادرات کالا (46.03) در مقایسه با آبان (47.77) با شدت بیشتری کاهش داشته و به کمترین میزان سه ماه اخیر رسیده‌است تا نشان دهنده ششمین ماه متوالی کاهش صادرات صنعت باشد.
 تولیدکنندگان‌ برای ششمین ماه متوالی در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود با کمبود روبرو هستند و با شتاب گرفتن سرعت کاهش در آذرماه، شاخص موجودی مواداولیه خریداری¬شده با مقدار 45.73 به کمترین میزان ده ماهه از اسفند 1401 رسیده ‌است.
 شاخص میزان استخدام نیروی کار (48.42) در مقایسه با ماه گذشته کاهش داشته و بیشترین نرخ کاهش 21ماه گذشته از اسفند 1400(به غیر از فروردین 1402) را به ثبت رسانده‌ است.
 شاخص قیمت محصولات تولید شده در آذر ماه با مقدار 46.23 کاهش داشته و کمترین مقدار 16 ماهه اخیر از شهریور 1401 را به ثبت رسانده‌ است.
 شاخص میزان فروش مشتریان 45.27 را برای ششمین ماه متوالی کاهشی ثیت شده و به کمترین مقدار 4 ماهه گذشته رسیده ‌است.