Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
طرح شاخص مدیران خرید (PMI)- مرداد1401

شامخ کل اقتصاد – دوره سی و پنجم

 شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در مردادماه 48.06 بوده‌است که برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته و نشان دهنده رکود در مرداد ماه ‌ا‌ست. در این ماه به جز دو مؤلفه سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی سایر مؤلفه‌های اصلی کمتر از 50 ثبت شده‌اند.

 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مرداد ماه (42.33) برای دومین ماه پیاپی رکود داشته و به کمترین میزان طی13ماه اخیر(به غیر از فروردین ماه) رسیده‌است. این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و صنعت با کاهش همراه بوده‌است. به عقیده فعالان اقتصادی انتظار خریداران برای مذاکرات برجام و کاهش قدرت خرید مشتریان باعث کاهش شدید میزان تقاضا شده‌است.

 شاخص قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده (51.96) به کمترین مقدار 28 ماه اخیر از اردیبهشت99 رسیده‌است.

 شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق در مردادماه (55.47) نسبت به ماه گذشته (57.10) کاهش جزئی داشته‌است و دارای یکی از بیشترین مقادیر خود از ابتدای شروع طرح است.

 شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (63.72) طی4ماه اخیر به بیشترین میزان خود رسیده‌است که نشان دهنده انتظارات خوش‌بینانه فعالان اقتصادی به بهبود فعالیت‌ها در شهریور ماه است.

شامخ صنعت – دوره چهل و هفتم

 شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در مرداد ماه عدد 48.45 به‌دست آمده‌است که طی12 ماه اخیر از شهریور 1400 (به غیراز فروردین ماه) به کمترین مقدار خود رسیده‌است و فعالان اقتصادی رکود در بخش صنعت در مرداد ماه را گزارش کرده‌اند. در مرداد ماه همه مؤلفه‌های اصلی به غیر از سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی کمتر از 50 ثبت شده‌اند.

 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه (43.60) به کمترین مقدار 12ماهه خود (به غیر از فروردین ماه) رسیده‌است. صنایع پوشاک و چرم با بیشترین کاهش در میزان سفارشات روبرو بوده‌اند.

 شاخص میزان صادرات کالا در مردادماه (46.90) طی 8 ماه اخیر (به غیر از فروردین ماه) به کمترین میزان خود رسیده‌است.

 شاخص قیمت محصولات تولیدشده (44.96) طی 34ماه گذشته از آبان 98 به کمترین مقدار خود رسیده‌است.

 شاخص میزان فروش محصولات (43.01) به کمترین مقدار 12ماهه خود (به غیر از فروردین ماه) رسیده‌است.