Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
طرح شاخص مدیران خرید (PMI)- مهر1401

شامخ کل اقتصاد – دوره سی و هفتم

 شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد در مهر ماه 50.19 بوده‌است که در مرز رونق و رکود (50) قرار گرفته و در مقایسه با ماه قبل کندتر شدن میزان فعالیت‌ها را نشان می‌دهد. در این ماه به جز مؤلفه میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، سایر مؤلفه‌های اصلی بیشتر از ۵۰ بوده‌اند.

 شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار در مهرماه (51.60) با شیب کمتری در مقایسه با شهریور ماه افزایش داشته‌است. افزایش میزان فعالیت‌ها بیشتر در بخش صنعت و تا حدودی در بخش خدمات و کشاورزی بوده و در بخش ساختمان فعالیت‌ها با رکود شدید روبرو بوده‌اند.

 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مهرماه (46.82) در مقایسه با شهریور ماه با کاهش شدیدی روبرو بوده‌است. این شاخص در هر سه بخش کاهش داشته اما بیشترین کاهش را در بخش ساختمان ثبت کرده‌است.

 شاخص موجودی مواداولیه و لوازم خریداری‌شده در مهر ماه (46.28) همچنان با کاهش روبرو است البته شیب کاهش نسبت به شهریور ماه اندکی کمتر شده‌است. این شاخص علی‌رغم افزایش در بخش ساختمان، در بخش صنعت و به ویژه خدمات و کشاورزی با کاهش شدید روبرو بوده‌است.

 شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در مهرماه (42.56) کمترین مقدار 14 ماه گذشته از شهریور 1400 (به غیراز فروردین ماه) را ثبت کرده‌است. شاخص مذکور در هر سه بخش اقتصادی با کاهش روبرو بوده و در بخش ساختمان بیشترین نرخ کاهش را به ثبت رسانده‌است.

شامخ صنعت – دوره چهل و نهم

 شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در مهرماه 51.66 به‌دست آمده‌است، که نشان می‌دهد فعالیت‌های بخش صنعت با رشد اندکی روبرو بوده‌اند که شیب آن نسبت به شهریور ماه کاهش داشته‌است. در مهرماه همه مؤلفه‌های اصلی شامخ در بخش صنعت، به غیر از میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه افزایش داشته‌اند و عدد بیشتر از 50 را ثبت کرده‌اند.

س شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در مهر ماه (54.86) با نرخ کمتری نسبت به شهریورماه افزایش داشته‌است.

 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مهر ماه (45.08) نسبت به شهریورماه کاهش قابل توجهی داشته‌است.

 شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در مهر ماه (49.64) اگرچه نسبت به شهریور، شدت کاهش کمتری داشته اما همچنان نشان دهنده کمبود مواد اولیه است.

 شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در مهرماه (55.18) به بیشترین میزان 3ماهه اخیر رسیده‌است. به دلیل پیشی گرفتن رشد تولید از رشد تقاضا و فروش، میزان موجودی انبار در این ماه با شدت بیشتری افزایش داشته‌است.

شاخص میزان فروش محصولات در مهر (43.93) در مقایسه با شهریور ماه با شدت بیشتری، همچنان کاهشی است.