Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
پایش ملی محیط کسب وکار ایران – تابستان1401

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‏وکار ایران در تابستان 1401، 5.88 (نمره بدترین ارزیابی10 است) محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار 1401 با میانگین 6.07) مساعدتر است.

در تابستان 1401، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه 1-غیرقابل پیش‏بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات 2-بی‏ثباتی سیاست‏ها، قوانین و مقررات و رویه‏های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و 3-دشواری تأمین مالی از بانک¬ها را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند.

بر اساس یافته‌های این طرح در تابستان 1401، استان‌های کرمان، اردبیل و بوشهر به‌ترتیب دارای نامساعدترین وضعیت محیط کسب‏وکار و استان‌های مرکزی، قزوین و فارس به‌ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‏وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

براساس یافته های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت کننده در فصل تابستان 1401 معادل 41.15 درصد بوده است که نسبت به همین میزان در بهار 1401 (39.51 درصد) با افزایش 1.64 واحدی مواجه شده‌است.

فعالان اقتصادی به طور متوسط، میزان تأثیر کرونا بر کسب‌وکار را 4.79 ارزیابی کرده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص کل کشور، شاخص استانی و سایر شاخص ها نیز در این فصل با درنظرگرفتن این عامل محاسبه و گزارش شده‌اند.

بر اساس نتایج این پایش در تابستان 1401، وضعیت محیط کسب‏وکار در بخش کشاورزی (5.81) در مقایسه با بخش‌های خدمات (5.78) و صنعت (5.76) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC.rev4، رشته فعالیت‌های 1-آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه، 2-هنر، سرگرمی و تفریح و 3-ساختمان دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏وکار و رشته فعالیت‌های 1-آموزش، 2-مالی و بیمه و 3- املاک و مستغلات بهترین وضعیت محیط کسب ‏وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی درکشور داشته‌اند.

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب ‏وکار ایران در تابستان 1401، عدد 6.12 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده‌است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار 1401 با میانگین 6.21) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی 6.35 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.52 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 5.93 است که در فصل گذشته عدد 5.95 ارزیابی شده‌بود. بر این اساس، محیط علمی-آموزشی با عدد 5.20 و محیط مالی با عدد 8.06 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.