Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و اتریش

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/04/1401 “اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش” تصمیمات به شرح زیر اتخاذ شده است: 1-گزارش عملکرد هیأت مدیره، بازرس و صورتهای مالی منتهی به 29/12/1400 قرائت و مورد تصویب قرار گرفت. 2- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوطه تعیین شد. 3- مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران بعنوان حسابرس رسمی برای سال مالی 1401انتخاب شدند و مورد تأیید و تصویب مجمع قرار گرفت. 4- آقایان امیر سامان مولوی تبریزی به سمت بازرس اصلی و رضا باقری آلاشتی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.