اطلاعات کمیسیون

معرفی کمیسیون صنایع

کمیسیون صنعت اتاق ایران، مجموعه ای از فعالین اقتصادی حوزه های صنعت، متشکل از انجمنهای اقتصادی و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استانها است؛ که به منظور ایجاد تعامل وسیع و شناسایی مسائل و مشکلات این حوزه اقتصادی گرد هم جمع آمده اند و با تجمیع آرای فعالان اقتصادی سراسر کشور و رایزنی با ارگانهای حاکمیتی زیر نظر اختیارات قانونی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در راستای بهبود ورونق حوزه صنعت قدم بر می دارند.

شرح اهم وظایف

۱-    وظایف اصلی کمیسیون صنعت، عبارت است از:
۲-    عارضه یابی فضای کسب و کار در حوزه صنعت
۳-    پایش فضای کسب و کار و شناسایی فرصتها و تهدیدهای حوزه صنعت و تولید
۴-    مشاوره به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای ارتباط با ارگانهای حاکمیتی در موضوعات حوزه صنعت و تولید
۵-    رایزنی با سازمانهای متناظر حکومتی برای حل مسائل و مشکلات حوزه صنعت

اهداف و برنامه ها

۱- بررسی چالشها و مشکلات رقابت پذیری صنعتی و ارائه راهکارهای راتقای رقابت پذیری صنعتی
۲- بررسی چالشها و مشکلات رشد و رونق SME ها و ارائه استراتژی های رشد و رونق SMEها.
۳- شناسایی زنجیره های ارزش صنعتی کارا و ارائه استراتژی های ارتقای زنجیره های ارزش صنعتی غیرکارا

اعضای کمیسیون صنایع

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس
۲ نیما بصیری تهرانی نایب رئیس
۳ سیدباقر شریف زاده نایب رئیس
۴ ابوالفتح ابراهیمی عضو
۵ سیدعلی محمد ابویی مهریزی عضو
۶ حسین ابویی مهریزی عضو
۷ مهدی ابویی مهریزی عضو
۸ علی احتشامی عضو
۹ حسن احمدیان عضو
۱۰ حبیب اله انصاری عضو
۱۱ حسن آقاجانی عضو
۱۲ یحیی آل اسحاق عضو
۱۳ محمدجواد برازجانی عضو
۱۴ پرویز بیوک عضو
۱۵ عباس جبالبارزی عضو
۱۶ محسن خلیلی عراقی عضو
۱۷ محمدباقر رجال عضو
۱۸ محمدرضا رجالی عضو
۱۹ محمدرضا رستمی عضو
۲۰ مصطفی رناسی عضو
۲۱ عبدالحکیم ریگی میرجاوه عضو
۲۲ حاج محمد زاودی عضو
۲۳ بهرام سبحانی عضو
۲۴ علیمردان شیبانی عضو
۲۵ سیدمحسن صفایی عضو
۲۶ حمیدرضا طاهری زاده عضو
۲۷ علی فراهانی عضو
۲۸ فریدون فرقانی عضو
۲۹ نصراله محمدحسین فلاح عضو
۳۰ ماشااله قاسمی نژاد رائینی عضو
۳۱ امید کوشکی عضو
۳۲ فرشته محمودی عضو
۳۳ عبدالرحیم مفیدی بیدگلی عضو
۳۴ عبداله مقدم عضو
بازگشت