تشکل های ملی

انجمن امنیت فضای تولید و تبادل (افتا)

رئیس: ابوالفضل روحانی
آدرس: تهران، خیابان آزادی، کوچه شهید صادقی، شماره ۲۶، طبقه اول، واحد ۴
تلفن: ۹۰- ۶۶۰۵۷۳۸۸ (۰۲۱)
نمابر: ۶۶۰۵۷۳۹۱ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@aftaa.ir
وب سایت: www.aftaa.ir

تاریخچه