تشکل های ملی

انجمن انجیر ایران

رئیس: کمال یداللهی
دبیر اجرایی: فاطمه بابایی
آدرس: شیراز، میدان قصرالدشت، خیابان قصرالدشت، بالاتز از چهاراه زرگری، نبش کوچه 73 الف
کدپستی: 7186789565
تلفن: 36294909(071)
نمابر: 36294910(071)
پست الکترونیکی: Iranfig.association2018@gmail.com

تاریخچه