تشکل های ملی

انجمن خودروسازان ایران

رئیس: هاشم یکه زارع
دبیر اجرایی: احمد نعمت بخش
آدرس: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودک، روبروی وزارت دارایی، ساختمان ۲۹، واحد ۵ E
کدپستی: ۱۵۱۷۹۴۴۸۱۱
تلفن: ۸۸۷۹۳۹۷۰ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۷۹۳۹۶۹ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@ivma.ir
وب سایت: www.ivma.ir

تاریخچه