تشکل های ملی

انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم ایران

رئیس: علی محمد عرب
دبیر اجرایی: یوسف اسدی
آدرس: تهران، اشرفی اصفهانی، بلوار شهید مخبری، ابتدای ۳۵ متری گلستان غربی، پلاک ۱۰، واحد ۹
تلفن: ۴۴۴۵۸۷۸۶ - ۴۴۴۷۷۵۲۸ (۰۲۱)
نمابر: ۴۴۴۵۸۷۸۶ - ۴۴۴۷۷۵۲۸ (۰۲۱)
وب سایت: www.ippa.ir

تاریخچه