تشکل های ملی

انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی

رئیس: محمد فراهانی
دبیر اجرایی: وحیده خلیلی
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبداله انصاری، بعد از کوچه هشتم، پلاک ۹۸، زنگ ۶، طبقه ۲
کدپستی: ۱۶۶۱۶۶۵۶۹۷
تلفن: ۸۸۱۹۵۰۷۴ - ۲۶۷۰۲۸۴۶ - ۲۶۷۰۲۸۴۹ (۰۲۱)
نمابر: ۲۲۸۶۰۸۰۵ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@foodimporters.ir
وب سایت: www.foodimporters.ir

تاریخچه