تشکل های ملی

سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن آوری اطلاعات ایران

مصطفی سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن آوری اطلاعات ایران سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن آوری اطلاعات ایران سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن آوری اطلاعات ایران سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن آوری اطلاعات ایران سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن آوری اطلاعات ایران سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن آوری اطلاعات ایران سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن آوری اطلاعات ایران سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن آوری اطلاعات ایران سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن آوری اطلاعات ایران سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن آوری اطلاعات ایران سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فن آوری اطلاعات ایران

رئیس: مسعود شنتیایی
دبیر اجرایی: مصطفی آزادی
آدرس: تهران، خیابان آبان جنوبی، نبش رودسر، پلاک ۳
تلفن: ۸۸۹۳۷۶۶۰
نمابر: ۸۸۹۳۷۶۵۸
وب سایت: www.iitms.ir

تاریخچه