تشکل های ملی

سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران

رئیس: ابوالفضل روغنی گلپایگانی
دبیر اجرایی: مهشید پورداد
آدرس: تهران، خیابان جمال الدین اسدآبادی، بین خیابان ۵۸ و ۶۰، شماره ۴۲۲، واحد ۴
تلفن: ۸۸۷۱۱۹۱۶ - ۸۸۰۳۱۹۱۴ - ۸۸۶۰۷۸۹۹ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۰۳۱۹۱۴ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: azinebrahimnezhad@yahoo.com
وب سایت: www.skmiran.ir

تاریخچه