تشکل های ملی

سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی

رئیس: افشین کلاهی
دبیر اجرایی: سید مجتبی حسینی
آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان اندیشه ۱ غربی، پلاک ۵۴، زنگ ۳
تلفن: ۸۶۰۱۹۲۸۹ (۰۲۱)
نمابر: ۸۹۷۷۸۳۸۷ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: info@rpics.ir
وب سایت: www.rpics.ir

تاریخچه