تشکل های ملی

سندیکای صنعت مخابرات ایران

رئیس: حسین ریاضی
دبیر اجرایی: فرامرز رستگار
آدرس: تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، شماره ۸۷۴
تلفن: ۸۸۵۱۱۸۶۳ - ۸۸۵۱۹۸۲۹ - ۸۸۵۱۳۶۷۵ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۵۱۹۶۳۰ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: telecom.syndiacate@gmail.com
وب سایت: www.telecomsyndicate.ir

تاریخچه