تشکل های ملی

شورای ملی زیتون ایران

رئیس: سیداحمد بلندنظر
آدرس: تهران، خیابان مفتح جنوبی، نرسیده به استادیوم شیرودی، کوی افشار، پلاک ۸، طبقه سوم
تلفن: ۸۸۳۸۱۳۳۷-۸ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۳۸۱۳۳۹ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: iranianolivecouncil@gmail.com
وب سایت: www.iranlanollvecounell.ir

تاریخچه