تشکل های ملی

شورای ملی نخود

رئیس: ناصر مرادی
آدرس: کرمانشاه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه
تلفن: ۳۸۳۷۹۸۴۷ (۰۸۳)
نمابر: ۳۸۲۶۸۵۵۱ (۰۸۳)
پست الکترونیکی: Naser_moradytrading@yahoo.com
وب سایت: www.incp.ir

تاریخچه