تشکل های ملی

فدراسیون واردات ایران

رئیس: فرهاد احتشام زاد
آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عشقیار، کوچه هشتم ، پلاک 4، واحد 3
تلفن: 88509306 (021)
نمابر: 88509306 (021)
پست الکترونیکی: info@ifiran.ir
وب سایت: www.ifiran.ir

تاریخچه