تشکل های ملی

فدراسیون واردات ایران

رئیس: فرهاد آگاهی
آدرس: تهران، خیابان شهید ابوالقاسم وهابی برزی، خیابان هشتم، پلاک 4، طبقه اول، واحد شمالی-
کدپستی: 1533844481
تلفن: 88509306 (021)
نمابر: 88509306 (021)
پست الکترونیکی: ir.importfederation@gmail.com
وب سایت: www.ifiran.ir

تاریخچه