تشکل های ملی

کانون ملی زنان بازرگان ایران

رئیس: سیده فاطمه مقیمی
آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، ساختمان شمالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
تلفن: ۸۸۷۱۳۵۳۷ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۱۰۷۵۷۲ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: kanoonzanan.iran21@yahoo.com
وب سایت: www.ibwa.ir

تاریخچه