تشکل های ملی

کنفدراسیون (مجمع) صادرات ایران

رئیس: سید محمد لاهوتی
آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان فرصت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
تلفن: ۸۸۳۴۶۸۳۰ - ۸۸۳۴۶۵۰۹ (۰۲۱)
نمابر: ۸۸۳۴۶۵۰۹ (۰۲۱)
پست الکترونیکی: confederationsaderat@gmail.com
وب سایت: www.iranec.org

تاریخچه