Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
هیئت رئیسه

ماده ۱۷ تا ۲۰ در قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ارتباط با هیئت رئیسه می باشد که در ادامه شرح کامل این مواد آمده است :

ماده ۱۷: اعضاء هیئت رئیسه اتاق ایران ۷ نفر و هر کدام از شهرستانها ۵ نفر می باشد که در اولین جلسه هیئت نمایندگان برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند.

ماده ۱۸: به منظور اداره امور اجرایی اتاق براساس قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوطه، رئیس اتاق یک نفر را به عنوان دبیرکل به هیئت رئیسه پیشنهاد می نماید، که پس از تصویب هیئت رئیسه، زیر نظر رئیس انجام وظیفه نماید.

تبصره – تعویض دبیرکل به پیشنهاد رئیس و تصویب هیئت رئیسه خواهد بود.

ماده ۱۹: وظایف و اختیارات هیئت رئیسه اتاق ایران عبارتست از:

بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیون های اتاق و گزارش آن به هیئت نمایندگان و شورای عالی نظارت حسب مورد.
انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا بین المللی و تعیین حدود کار و فعالیتهای آنها و هزینه های مربوطه.
بررسی و تایید بودجه و تفریغ بودجه سالیانه که از طرف دبیرکل تهیه می گردد و پیشنهاد آن به هیئت نمایندگان جهت تصویب.
اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیئت نمایندگان.

حسین پیرموذن