Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
ثبت درخواست صدور کارت بازرگانی و عضویت

این بخش، امکان مدیریت امور کارت های عضویت و بازرگانی در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند را فراهم می سازد. با استفاده از این بخش می توانید نسبت به ثبت درخواست صدور، تمدید، تغییر، المثنی، تغییر نوع کارت و انتقال کارت عضویت یا بازرگانی خود اقدام نمایید.

*** درحال حاضر، ثبت درخواست صدور و تمدیدکارت عضویت از طریق سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند و فرآیندهای مرتبط با کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت ایران انجام می شود.

در صورت نیاز به پشتیبانی می توانید با شماره 75492000-021 تماس حاصل نمایید.