Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
راهنمای درک صرفه جویی واقعی در مصرف آب از طریق اقدامات مؤثر در ارتقای بهره¬وری محصول

در دهه­‌های اخیر تأمین پایدار آب برای جمعیت رو به افزایش جهان تبدیل به یکی از دغدغه­های اصلی جوامع گردیده است. از طرفی، استفاده بیشتر از ظرفیت اکولوژی آبی و پدیده تغییر اقلیم سبب شده منابع آب تجدیدپذیر کره زمین کاهش یابد و فضای زیست­محیطی و پایداری این کره خاکی در معرض تهدید قرار گیرد. از این رو صرفه­جویی واقعی آب و بازتخصیص آن توأم با تکیه بر بکارگیری کلیه تدابیر و سیاست­های افزایش بهره­وری در تمامی فعالیت­های تولیدی، بویژه در بخش کشاورزی که بطور ماهوی فعالیت آب­بری بوده است، مورد توجه و توصیه دانشمندان و اندیشمندان قرار گرفته است. در همین راستا، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، کتاب “راهنمای درک صرفه­جویی واقعی در مصرف آب از طریق اقدامات مؤثر در ارتقای بهره­وری محصول” که توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) تهیه شده و به عنوان یکی از اسناد فنی در جامعه جهانی با اقبال مواجه است را به همت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب و با مشارکت مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ترجمه نموده است.

کتاب حاضر می­تواند ضمن رفع برخی ابهامات نظیر صرفه­جویی ظاهری و واقعی آب در کشاورزی و توجه به مقیاس­های مزرعه و حوضه آبریز، با معرفی اقدامات مؤثر در صرفه­جویی آب در سه دسته­بندی مدیریت آب، مدیریت خاک و مدیریت زراعی، در آگاهی­رسانی برای به کارگیری هر یک از راهکارهایی که به منظور افزایش بهره­وری، صرفه­جویی واقعی و پایداری آب مورد استفاده قرار گیرد، مؤثر باشد.