Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
زمینه های همکاری بخش خصوصی و مؤسسات آموزشی-پژوهشی در فرانسه

در این مطالعه که به طور موردی کشور فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است، روابط دانشگاه و صنعت از دو زاویه دنبال شده است. یکی، از منظر دانشگاه که ارتباطات و مراکز توسع ه ای دانشکده اینسیاد به عنوان یکی از بزرگترین و پیشروترین دانشکده های بازرگانی در جهان مورد مطالعه قرار گرفته است و دیگری، از منظر اتاق فرانسه که به عنوان نماینده بخش خصوصی ارتباطات آن با دانشکده ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی بررسی شده است.
استفاده از مطالب فوق با ذکر منبع بلامانع است.

اطلاعات تکمیلی

موضوع:
بخش خصوصی