Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
شورای عالی نظارت

به موجب ماده (۶) قانون اتاق ایران شورای عالی نظارت بالاترین رکن اتاق ایران می باشد.

بر اساس ماده (۸) قانون اتاق ایران شورای عالی نظارت از اشخاص زیر تشکیل می شود:

۱- وزیر صنعت ، معدن و تجارت

۲- وزیر امور اقتصادی و دارائی

۳- وزیر جهاد کشاورزی

۴- رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران

۵- رئیس سازمان ملی استاندارد ایران .

– ریاست شورای عالی نظارت با وزیر صنعت ، معدن و تجارت می باشد.

– مطابق ماده (۹) قانون اتاق ایران وظایف شورای عالی نظارت عبارت است از :

الف : بررسی و تصویب آیین نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاق ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیات رئیسه.

ب : سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه.

ج : رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها.

د: انحلال اتاق ها طبق ماده (۱۰)

ه : تعیین هیات رئیسه موقت حداکثر به مدت ۳ ماه برای اتاق هایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید.

و : استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران .

– شورای عالی نظارت حداقل سالی دوبار تشکیل جلسه می دهد و نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آنها طی آئین نامه ای است که به تصویب شورای عالی نظارت رسیده است.

– ضمناً موارد و شرایط ابطال عضویت اشخاص در اتاق ها مطابق آیین نامه مصوب همین شورا می باشد.

– در خصوص بقیه اختیارات شورای عالی نظارت می توان به آیین نامه نحوه تشکیل جلسات، نحوه تصمیم گیری و اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و آیین نامه نحوه تشکیل و نحوه فعالیت هیات های نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان ها اشاره نمود.

– شورای مذکور دارای دبیرخانه ای است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر می باشد.

صمد حسن زاده