Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
طرح ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور مرتبط با محیط کسب وکار 1401 -دوره پنجم

درراستای اجرای ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پنجمین دوره اجرای طرح ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار کشور در سال 1401 انجام و گزارش آن به طبع رسید . در این طرح حدود 2500 فعال اقتصادی از مجموعه سه اتاق (بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران) در ماه‌های تیر و مرداد سال جاری شرکت کردند و در آن 44 دستگاه اجرایی و نهاد ( 18 دستگاه اصلی، 23دستگاه فرعی و 3 اتاق) را با توجه به چهار معیار: 1- سهولت در فرایندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات، 2- کیفیت رسیدگی به درخواست های قانونی مراجعان، 3- نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع و 4- شفافیت و اطلاع رسانی در زمینه ارائه خدمات، ارزیابی کردند. بر اساس یافته های این طرح، شاخص ملی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی معادل عدد 81/4 به‌دست آمده است (امتیاز 1 به معنی رضایت کامل و امتیاز 10 به معنی نارضایتی مطلق است) که نشان¬دهنده وضعیت متوسط رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد مجموع دستگاه های اجرایی کشور در سال 1401 و البته کاهش بسیار جزئی در رضایت از عملکرد دستگاه های مذکور نسبت به سال 1400 با میانگین 79/4 است.

در ســال 1401، فعــالان اقتصــادی مشــارکت کننــده در ایــن طــرح، از سـه دســتگاه اصلـی به ترتیب ســازمان بهزیسـتی کل کشـور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بیشــترین میــزان رضایــت و از ســه دســتگاه اصلــی به ترتیب بانــک مرکــزی جمهوری اسلامی، شــهرداری ها و سازمان برنامه و بودجه کمتریـن میـزان رضایـت را نسـبت بـه سـایر دسـتگاه ها اعـلام نموده انـد. شایسته ذکر است نتایج ارائه شده در سطح ملی و دستگاهی از دقت و صحت کافی برخوردار است ولیکن از آنجا که نرخ تکمیل پرسشنامه برای برخی دستگاهها در تعدادی از استانها کافی نبوده، لذا مقایسه نتایج بین استانی باید با احتیاط بیشتری انجام شود.