Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
طرح شاخص مدیران خرید (PMI)-آبان1401

شامخ کل اقتصاد- دوره سی و هشتم

 شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در آبان ماه 47.39 محاسبه شده است و در مقایسه با ماه قبل کاهش در میزان فعالیت‌های کسب و کارها و رکود را نشان می‌دهد. در این ماه به جز مؤلفه سرعت انجام وتحویل سفارش و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری¬شده سایر مؤلفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ ثبت شده‌اند.

 شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار در آبان ماه (46.24) کاهش داشته و از شهریور ماه1400 به کمترین میزان 15ماه اخیر (به غیر از فروردین ماه) رسیده‌است. کاهش میزان فعالیت‌ها ناشی از رکود در بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی بوده‌است.

 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آبان ماه (43.91) برای دومین ماه پیاپی و با شیب بیشتری کاهش داشته است. این شاخص در هر سه بخش کاهش داشته اما بیشترین کاهش را در بخش خدمات و کشاورزی ثبت کرده‌است.

 شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در آبان ماه (45.69) همچنان برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی است و در آبان با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته‌است.

 شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در آبان‌ماه (48.21) برای دومین ماه پیاپی در رکود بوده اما شدت کاهش کمتری را نسبت به ماه قبل ثبت کرده‌است. این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی و صنعت با کاهش همراه بوده اما فعالان بخش ساختمان افزایش فروش را به ثبت رسانده‌اند.

شامخ صنعت- دوره پنجاهم

 شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در آبان ماه عدد 52.49 به‌دست آمده‌است، که نشان می‌دهد فعالیت‌های بخش صنعت با رشد بسیار اندکی روبرو بودند که شیب آن نسبت به مهر ماه اندکی افزایش داشته‌است. در آبان همه مؤلفه‌های اصلی شامخ بخش صنعت به غیر از میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواداولیه عدد بیشتر از 50 را ثبت کرده‌اند

 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آبان ماه (49.86) برای دومین ماه پیاپی کاهشی است اما شدت آن نسبت به مهرماه کمتر ‌است.

 شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در آّبان ماه (48.81) برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و نسبت به مهرماه با شدت بیشتری کاهش داشته که همچنان نشان دهنده کمبود مواد اولیه است.

 شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در آبان ماه (53.27) همچنان افزایشی است. اگرچه شدت افزایش آن نسبت به مهرماه کمتر است. همچنان به دلیل پیشی گرفتن رشد تولید از رشد تقاضا و فروش، میزان موجودی انبار در این ماه نیز افزایش داشته‌است.

 شاخص میزان فروش محصولات در آبان (49.96) برای پنجمین ماه پیاپی همچنان زیر 50 ثبت شده‌است اما در مقایسه با مهرماه با شدت کمتری کاهشی است.