Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
طرح شاخص مدیران خرید (PMI)-آذر1401

شامخ کل اقتصاد – دوره سی و نهم

شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در آذر ماه عدد 49.14 محاسبه شده‌است و در مقایسه با آبان ماه رکود ملایمتری در شاخص ترکیبی کل را نشان می‌دهد. در این ماه همه مؤلفه‌های اصلی کمتر از 50 و میزان فعالیت‌های کسب و کار در محدوده مرزی50 گزارش شده‌اند.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‎‌وکار در آذرماه 50.51 محاسبه شده است و در مقایسه با آّبان ماه افزایش داشته است اما در مرز 50 قرار گرفته است. بیشترین کاهش در میزان فعالیت‌ها ناشی از رکود در بخش ساختمان بوده‌است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آذر ماه (48.47) برای سومین ماه پیاپی کاهشی است، اگرچه نتایج حاکی از آن است که در مقایسه با آبان ماه (43.91) با شیب ملایم‌تری، کاهش یافته است. این شاخص در هر سه بخش کاهش داشته است اما بیشترین کاهش را بخش ساختمان ثبت کرده‌است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (46.41) در مقایسه با آبان (51.26) کاهش قابل توجهی داشته‌است و این شاخص در هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی و ساختمان با کاهش قابل توجهی روبرو بوده‌است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز (85.25) با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل (78.49) افزایش داشته و به بالاترین مقدار خود از خردادماه رسیده‌است و شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده (58.58) به بیشترین مقدار 5 ماهه خود رسیده‌‌است.

شامخ صنعت – دوره پنجاه و یکم

شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در آذر ماه عدد 51.69 به‌دست آمده‌ که حاکی از افت فعالیت‌های بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل (52.49) است. در آذرماه در میان مؤلفه‌های اصلی بخش صنعت میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد کمتر از 50 را ثبت کرده‌اند.
شاخص مقدار تولید محصولات در آذر ماه (53.22) طی 4ماه اخیر، کمترین عدد را به ثبت رسانده و رشد کمتری در تولید صنعت وجود داشته‌است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آذر ماه (49.10) برای سومین ماه پیاپی کاهشی است و در مقایسه با آبان، نرخ کاهش، اندکی بیشتر بوده‌است.
شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در آذر ماه (46.53) برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار 3ماهه اخیر را به ثبت رسانده‌است.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در آذر ماه (54.27) همچنان افزایشی است و در مقایسه با آبان ماه با شدت بیشتری افزایش داشته ‌است.
شاخص میزان صادرات کالا در آذر ماه (47.28) برای ششمین ماه پیاپی همچنان در رکود است و به کمترین میزان 4ماهه اخیر رسیده‌است.
شاخص قیمت محصولات تولیدشده در آذر ماه (55.56) افزایش داشته و به بیشترین مقدار 6ماهه اخیر رسیده‌است.