Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
طرح شاخص مدیران خرید (PMI)-خرداد1401

شامخ کل اقتصاد – دوره سی و سوم

 شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در خرداد 54.73 بوده‌است، نرخ رشد شاخص نسبت به اردیبهشت ماه اندکی کمتر بوده‌ا‌ست. در این ماه به غیر از موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده سایر مؤلفه‌های اصلی بیشتر از 50 ثبت شده‌اند.

 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خرداد ماه (51.90) در مقایسه با اردیبهشت ماه با کاهش رشد روبرو بوده‌است. این شاخص در بخش های خدمات و کشاورزی و ساختمان کاهش داشته‌است.

 شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (47.72) افزایش داشته ولی رقم کمتر از 50 آن نشان‌دهنده این است که همچنان اکثر فعالیت‌ها به خصوص در بخش های خدمات و کشاورزی و ساختمان با کمبود مواد اولیه یا لوازم خریداری شده روبرو هستند. افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت مواد اولیه در رقم این شاخص تأثیرگذار بوده‌است.

 شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (86.70) در خرداد ماه یکی از مقادیر بالای خود را ثبت کرده‌است هرچند از شدت آن نسبت به ماه قبل(92.75) کاسته شده است. افزایش قیمت ارز در بالا بودن قیمت مواد اولیه تأثیرگذار بوده و در بخش خدمات و کشاورزی این افزایش با شدت بیشتری همراه بوده‌است

شامخ صنعت – دوره چهل و پنجم

 شاخص مدیران خرید صنعت(تعدیل فصلی نشده) در خرداد ماه عدد 59.65 به‌دست آمده‌است. در خرداد ماه همه مؤلفه‌های اصلی شاخص بخش صنعت بالای 50 ثبت شده‌اند اما موجودی مواداولیه کمترین رشد را نسبت به سایر مؤلفه‌ها داشته‌است.

 شاخص مقدار تولید محصولات در خردادماه (62.65) بالاتر از 50 ثبت شده ولی نرخ افزایش آن نسبت به ماه قبل (69.29)کمتر بوده‌است. به نظر می‌رسد کمتر بودن نرخ رشد سفارشات مشتریان در مقایسه با ماه قبل باعث کمتر بودن نرخ رشد تولید در برخی از رشته فعالیت‌ها شده‌است.

 شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خرداد ماه (59.61) در مقایسه با اردیبهشت ماه با رشد کمتری روبرو بوده‌است. در میان همه صنایع، دو صنعت غذایی و پوشاک و چرم با کاهش شدید سفارشات روبرو بوده‌اند.

 شاخص موجودی محصول(انبار) در خردادماه (48.94) نسبت به اردیبهشت کاهش داشته‌است، به نظر می¬رسد به دنبال نابسامانی و افزایش قیمت ارز، در برخی از رشته فعالیت‌ها، تولید کاهش یافته و برای جبران تقاضای بازار، افزایش فروش(60.98) از محل موجودی محصول در انبارها تأمین شده است.