Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
طرح شاخص مدیران خرید (PMI)- شهریور1401

شامخ کل اقتصاد – دوره سی و ششم

شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد در شهریور ماه ۵۲.۰۸ بوده‌است که همانند شهریور سال‌ 1400، افزایش میزان فعالیت‌ها را نشان می‌دهد و به بالاترین میزان 3ماهه اخیر رسیده‌است. در این ماه به جز مؤلفه موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری¬شده سایر مؤلفه‌های اصلی بیشتر از ۵۰ بوده‌اند.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در شهریور ماه (۵۲.۸۷) پس از دو ماه پیاپی رکود، افزایش داشته و به بالاترین میزان 4ماهه اخیر رسیده‌است. این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی با افزایش و در بخش ساختمان با کاهش سفارشات همراه بوده‌است.

شاخص موجودی مواداولیه و لوازم خریداری‌شده در مرداد ماه (۴۵.۲۲) همچنان با کاهش روبرو است. این شاخص علی‌رغم افزایش در بخش ساختمان، در بخش صنعت و خدمات و کشاورزی با کاهش شدید روبرو بوده‌است.

شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در شهریور ماه (۴۵.۲۴) کاهش داشته و به کمترین مقدار 3 ماهه اخیر رسیده‌است.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۵۲.۴۷) در مقایسه با مرداد ماه کاهش قابل توجهی داشته‌است. علی‌رغم انتظارات خوش‌بینانه به بهبود فعالیت‌ها در بخش صنعت، فعالان اقتصادی در بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان انتظارکاهش فعالیت‌ها را در مهر ماه دارند.

شامخ صنعت – دوره چهل و هشتم

شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در شهریور ماه عدد ۵۳.۲۵ به‌دست آمده‌است، همانند سال‌های قبل در شهریور ماه میزان فعالیت‌های بخش صنعت نسبت به مرداد ماه افزایش داشته‌است. همه مؤلفه‌های اصلی شامخ بخش صنعت به غیراز موجودی مواداولیه افزایش داشتند.

شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در شهریور ماه (۵۵.۷۴) نسبت به مرداد ماه افزایش داشته و طبق انتظار مانند شهریور سال‌های قبل این شاخص با رشد همراه بوده‌است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در شهریور ماه (۵۰.۷۶) نسبت به مرداد افزایش داشته ولی همچنان نشان دهنده میزان پایین سطح تقاضاست به خصوص در مقایسه با شهریور سال‌های قبل بسیار کمتر است.

شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در شهریورماه(۴۵.۰۵) اگرچه نسبت به مرداد کمی افزایش داشته اما همچنان نشان دهنده کمبود مواد اولیه است.

شاخص قیمت محصولات تولیدشده در شهریور ماه (۴۶.۹۵) با شیب کمتری نسبت به مرداد کاهش داشته اما همچنان یکی از کمترین مقادیر را داشته‌است.

شاخص میزان فروش محصولات در شهریور (۴۷.۷۹) در مقایسه با مرداد ماه با شدت کمتری اما همچنان در رکود است.