Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
طرح شاخص مدیران خرید (PMI)- فروردین 1402

شامخ کل اقتصاد دوره چهل و سوم

 شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در فروردین ماه عدد 42.04 محاسبه شده‌است و شاخص کل کمترین مقدار 3ماه گذشته از بهمن ماه 1401 را به ثبت رسانده‌است. در این ماه همه مؤلفه‌های اصلی، به غیر از سرعت انجام وتحویل سفارش میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. البته این میزان کاهش در شامخ در فروردین ماه تا حد زیادی مربوط به تعطیلات ابتدای سال است.

 شاخص میزان فعالیت‌های کسب‎‌وکار در فروردین ماه (34.60) مطابق روال هر سال کاهش داشته و به کمترین مقدار 12 ماهه خود از اردیبهشت سال گذشته رسیده و چهارمین کمترین مقدار خود را طی سری 43 دوره به ثبت رسانده‌است.

 شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در فروردین (40.53) به کمترین مقدار 12 ماهه اخیر از اردیبهشت سال گذشته رسیده‌است و چهارمین کمترین میزان خود را در سری زمانی به ثبت رسانده‌است.

 شاخص قیمت فروش کالاها و خدمات (71.44) به شدت افزایش داشته و به بیشترین مقدار طی 30 ماه گذشته از آّبان 99رسیده‌است و سومین بیشترین مقدار خود را در سری 43 دوره‌ای به ثبت رسانده‌است.

 شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (75.76) نشان می‌دهد که شدت افزایش انتظارات خوشبینانه برای ماه آینده به بالاترین حد خود طی 43 دوره رسیده‌است.

شامخ صنعت دوره پنجاه و پنجم

 شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در فروردین ماه عدد 35.63 به‌دست آمده‌است و طی 36 ماه اخیر از فروردین 99کمترین مقدار و در سری 55 دوره، دومین کمترین مقدار را خود را ثبت کرده که مطابق انتظارات ماه قبل حاکی از رکود در فعالیت‌های بخش صنعت در تعطیلات فروردین ماه است.

 شاخص مقدار تولید محصولات در فروردین ماه (25.71)، به کمترین مقدار 36ماه گذشته از اردیبهشت 99رسیده‌است.

 شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (47.07) با کاهش همراه بوده و طی 13 دوره از فروردین سال گذشته به کمترین مقدار خود رسیده‌است.

 شاخص میزان صادرات کالا (40.41) در فروردین ماه به شدت کاهش داشته و کمترین مقدار در 36 ماه گذشته از اردیبهشت 99 رسیده‌است.

 شاخص میزان فروش محصولات در فروردین ماه (22.25) کاهش داشته و یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده و به کمترین مقدار 36ماه گذشته از اردیبهشت 99رسیده‌است.

 شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (78.83) مطابق روال فروردین ماه افزایش داشته و به بیشترین مقدار خود در سری زمانی 55 دوره‌ای رسیده‌است.