Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
طرح شاخص مدیران خرید (PMI)- مهر1402
شامخ ترکیبی کل اقتصاد- دوره چهل و نهم
 شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مهر ماه 54.15 گزارش شده است.
 شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (47.10) کمترین مقدار سه ماهه خود را از مرداد ماه را به ثبت رسانده‌است و این شاخص در هر سه بخش اقتصادی با کاهش روبرو بوده ‌است.
 شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز در مهرماه (72.25) بیشترین مقدار سه ماهه اخیر و شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده نیز با ثبت عدد 59.96 بیشترین افزایش را طی 5 ماه اخیر از خرداد ماه به ثبت رسانده‌است.
 شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (49.0) برای چهارمین ماه متوالی در رکود است، اگرچه شدت کاهش به میزان جزیی کمتر از شهریور بوده‌است.
ا شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (49.56) برای سومین ماه پیاپی کمتر از 50 گزارش شده‌است.
علیرغم اینکه شاخص کل و صنعت در مهرماه افزایشی و بیشتر از 50 ثبت شده که نشان از رونق فعالیت‌های اقتصادی نسبت به ماه قبل است ولیکن در مجموع، بر اساس اطلاعات بدست آمده بر اساس شامخ کل اقتصاد و صنعت در ماه مهر 1402، می‌توان گفت که در شرایط فعلی، علاوه بر مشکل کمبود نقدینگی و تأمین ارز و تسهیلات بانکی که باعث کمبود مواد اولیه و پیمان سپاری ارزی که باعث کاهش صادرات بخش تولید شده‌است، استمرار مشکلات مربوط به اتخاذ قوانین مخل ناگهانی و غیرکارشناسی از سوی گمرک، وزارت صمت و بورس کالا موجب مشکلاتی جدی برای فعالیت تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها شده است.
شامخ صنعت-دوره شصت و یکم
 شاخص مدیران خرید صنعت در مهرماه (53.11) نسبت به ماه قبل بهبود داشته و بیشترین مقدار چهار ماهه اخیر را از تیر ماه به ثبت رسانده‌است، هرچند برخی از رشته فعالیت‌ها با کاهش شاخص مدیران خرید صنعت و رکود تقاضا، روبرو بوده‌اند.
 شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (45.81)برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و سرعت کاهش شاخص بیشترین مقدار هشت ماه اخیر (به جز فروردین ماه) را به ثبت رسانده‌است.
 شاخص میزان صادرات کالا و خدمات (49.72)برای چهارمین ماه پیاپی کمتر از 50 ثبت شده‌است اگرچه سرعت کاهش آن در مقایسه با ماه‌های قبل کمتر است.
 شاخص میزان فروش محصولات (48.90)همچنان برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است، هرچند شدت کاهش آن در مقایسه با شهریور ماه کمتر است.
 شاخص موجودی محصول (انبار) (58.19) مانند ماه قبل افزایشی بوده دومین بیشترین مقدار خود را در سری 61 ماهه به ثبت رسانده‌‌است.