Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
طرح شاخص مدیران خرید(PMI) اردیبهشت1403

روند شامخ کل اقتصاد در اردیبهشت 1403، نشان میدهد که سطح فعالیت های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه فروردین، پس از حذف اثر فصلی، به‌طور نسبی بهبودی اندک داشته است. شاخص مدیران خرید بخش صنعت در این ماه، بعد از حذف اثر فصلی، نشان می‌دهد که وضعیت كلي بخش صنعت نسبت به ماه فروردین بهبود یافته است و اغلب فعالیتهای بخش صنعت نسبت به ماه قبل شرایطی بهتری را تجربه کرده‌اند. با این وجود، عدم تخصیص ارز به مواد اولیه و قوانین جدید در خصوص ثبت سفارش واردات می‌تواند در ماه های پیشرو، دسترسی به مواد اولیه را محدود کند و به طور جدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصا وضعیت بخش صنعت را تحت تأثیر قرار دهد.