Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
طرح شاخص مدیران خرید(PMI) فروردین 1403

روند شامخ کل اقتصاد و شامخ بخش صنعت، پس از حذف اثرات فصلی، نشان می‌دهند که در سه ماه پایانی سال 1402، وضعیت کل اقتصاد و همچنین وضعیت بخش صنعت به‌طور مستمر بهبود یافته است. در فروردین سال 1403، اگرچه روند بهبود وضعیت اقتصادی تداوم داشته اما از میزان آن کاسته شده است. به نظر می‌رسد که در ماه‌های پیش‌رو، كمبود مواد اوليه می‌تواند به‌طور جدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصا وضعیت بخش صنعت را متاثر کند. كسري تراز تجاري قابل توجه در سال 1402 و افزايش شكاف قيمت بازار آزاد ارز و نيما در ماه‌هاي اخير، عواملي هستند كه مي‌توانند منابع ارزي قابل تخصيص به واردات مواد اوليه را در ماه‌هاي آتي محدود كنند. بنابراين، افزایش محتمل نرخ ارز و كاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه مي‌تواند در ماه‌هاي آينده موجب تشديد محدوديت دسترسي به مواد اولیه تولید شود و به تبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود.