Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
ماهنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تیر ماه ۹۷

هرگز هیچ ملت و سرزمینی در کره خاکی نبوده است که همه دوران زندگی اش به درد و رنج و بی سختی بوده باشد. همه سرزمین ها و ملت ها روزهای ناخوش را دیده اند و پس از سپری کردن آن روزهای سخت بوده که طعم خوشی را بیش از پیش احساس کرده اند.

اطلاعات تکمیلیموضوع: