Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
کمیسیون ها

کمیسیون ‌های تخصصی اتاق ایران در راستای اجرای بند (د) ماده ۱۶ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب پانزدهم اسفند ۱۳۶۹به عنوان اتاق فکر بخش خصوصی شکل گرفته اند. این کمیسیون ها متشکل از اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران هستند که علاوه بر حوزه تخصصی خود مسائل عمومی اقتصاد کشور و موضوعات بین‌المللی را مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار داده و در شکل دهی نظرات اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور سه قوه نقش مؤثری دارند. این نقطه نظرات به صورت گزارش، نقد، پیشنهاد و تحلیل در اختیار سایر نهادهای متخصص نیز قرارمی گیرد.

کمیسیون‌ها به عنوان هسته‌های تخصصی اتاق مورد مشورت هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه قرار می‌گیرند و محیط کسب و کار را در حوزه تخصصی خود پایش و گزارش‌ها و پیشنهادهای خود را به دو مرجع فوق ارائه می‌کنند. کمیسیون های تخصصی از طریق انتخاب و بکارگیری مشاور و کارشناسان خبره و همچنین برگزاری نشست های کارشناسی و هم اندیشی زمینه حضور اساتید و صاحب نظران مختلف را در کنار فعالین بخش خصوصی فراهم می آورد تا علاوه بر شناسایی مشکلات محیط کسب و کار بهترین راهکار را جهت رفع موانع موجود ارائه دهند.

معرفی دبیرخانه کمیسیون های تخصصی

اقتصاد ایران فراز و نشیب های زیادی را در راستای توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی طی کرده و تاریخ این گذار سرشار از تجربیاتی است که بررسی و مطالعه دقیق آنها می تواند آموزه های کاربردی فراوانی را به همراه داشته باشد. در این میان نکته قابل تاملی که از بررسی های تاریخی اقتصاد ایران استنتاج می گردد تلاش پیگیر برای مقابله با مشکلاتی است که عبور موفقیت آمیز از آنها مستلزم تجهیز سیاست گذاران و فعالان اقتصادی به واقعیت ها بر اساس اطلاعات و دانش روز خواهد بود.
اتاق ایران بر مبنای رسالت اصلی خود و با توجه به جایگاه آن به عنوان مشاور قوای سه گانه همواره تلاش نموده است تا ضمن تاکید بر اهمیت تصمیم گیری های علمی در عرصه اقتصادی پیشنهادهای سازنده ای نیز در این زمینه ارائه نماید.
بر همین اساس کمیسیون ‌های تخصصی در اتاق ایران در راستای اجرای بند (د) ماده ۱۶ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب پانزدهم اسفند ۱۳۶۹ به عنوان اتاق فکر و بازو های مشورتی بخش خصوصی شکل گرفته است. این کمیسیون ها متشکل از اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران هستند که علاوه بر حوزه تخصصی خود مسائل عمومی اقتصاد کشور و موضوعات بین‌المللی را مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار داده و در شکل دهی نظرات اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه نقش مؤثری دارند. این نقطه نظرات به صورت گزارش، نقد، پیشنهاد و تحلیل در اختیار سایر نهادهای متخصص نیز قرارمی گیرد.
کمیسیون های تخصصی در طول دوره فعالیت خود همواره در مسیر توسعه قابلیت های خود گام برداشته اند و توانسته اند با برنامه ریزی و سازماندهی مناسب ضمن تلاش برای بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید به جایگاه واقعی خود نایل شوند.
بر همین اساس مدیریت امور کمیسیون های تخصصی، مجامع و شوراها متشکل از رئیس دبیرخانه و دبیران کمیسیون ها به استناد آیین‌نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیون های تخصصی و شیوه نامه های مربوطه، تحت نظارت مستقیم دبیر کل اتاق شکل گرفته است. این دبیرخانه برنامه ها و فعالیت های خود را در دو حوزه اصلی امور کمیسیون ها و امور مجامع و شوراها طرح ریزی نموده و اجرا می نماید.
دبیرخانه ضمن انتخاب و معرفی دبیران کمیسیون ها به دبیر کل، از طریق انتخاب و بکارگیری مشاور و کارشناسان خبره و همچنین برگزاری نشست های کارشناسی و هم اندیشی زمینه حضور اساتید و صاحب نظران مختلف را در کنار فعالین بخش خصوصی فراهم می آورد تا علاوه بر شناسایی مشکلات محیط کسب و کار بهترین راهکار را جهت رفع موانع موجود ارائه دهند.
همچنین این دبیرخانه در امور مجامع و شوراها سعی دارد ضمن ساماندهی حضور نمایندگان اتاق در مجامع، همصدایی و هماهنگی لازم را نیز ایجاد نماید تا نمایندگان اتاق با قدرت و اثر گذاری مناسب در جلسات گوناگون نهاد ها و سازمان های دولتی و حکومتی حضور یابند و منافع بخش خصوصی در سطح ملی دفاع نمایند.

شرح اهم وظایف کمیسیون ها

حوزه کمیسیون ها

 • انتخاب دبیران کمیسیون ها و پیشنهاد به دبیرکل برای صدور حکم آنها
 • پیگیری تصمیمات کمیسیون ها
 • انجام امور اداری و اجرایی کمیسیون ها و ایجاد هماهنگی میان دبیران کمیسیون ها
 • ارجاع طرح ها، لوایح، پیشنهادها و گزارش ها به کمیسیون ها بر اساس نظر هیئت رئیسه
 • برگزاری انتخابات برای تعیین هیئت رئیسه کمیسیون ها
 • انجام هماهنگی های لازم برای برگزاری جلسات کمیسیون ها
 • اخذ نظرات کارشناسی کمیسیون ها در موارد ارجاع شده توسط هیئت رئیسه
 • اطلاع رسانی قوانین، مقررات و بخشنامه های مربوطه به کمیسیون ها
 • برگزاری جلسه شورای روسای کمیسیون ها و تهیه و انتشار صورتجلسه آن
 • تهیه گزارش های عملکرد فصلی و انتشار آنها
 • ارزیابی، ویرایش محتوایی و ساختاری گزارش های تهیه شده در کمیسیون ها
 • اطلاع رسانی مناسب گزارش های کارشناسی تهیه شده در کمیسیون ها (بعد از
 • تصویب توسط اعضای کمیسیون
 • انجام ارزیابی عملکرد ماهانه کمیسیون ها و انتشار نتایج آن
 • تهیه و انتشار فصل نامه الکترونیکی دبیرخانه کمیسیون ها
 • ارتقای توان علمی کمیسیون ها
 • انتخاب و بکارگیری کارشناسان خبره برای کمیسیون ها به پیشنهاد هیئت رئیسه کمیسیون ها
 • آموزش و ارتقای توان کارشناسی دبیران
 • برگزاری و ارزیابی نشست های کارشناسی برای کمیسیون ها با حضور صاحب نظران آن حوزه
 • تعامل با کمیسیون های متناظر در شهرستان ها
 • تعامل با تشکل های مرتبط
 • پیشنهاد موضوعات مهم روز برای بررسی و انجام اقدامات کارشناسی به کمیسیون ها

 


حوزه مجامع و شوراها

 • پیگیری برگزاری جلسات مجامع و شوراها از ارگان ها و یا نمایندگان مربوطه.
 • پیگیری تعیین نماینده توسط رئیس، هیئت رئیسه و یا دبیر کل اتاق.
 • شناسایی و معرفی کارشناس برای شرکت در جلسات مجامع با مشورت کمیسیون ها، معاونت ها، تشکل ها و…
 • پیگیری و تهیه مستندات و گزارشات
 • ایجاد هماهنگی بین معاونت ها، کمیسیون ها، تشکل ها و نمایندگان اتاق در مجامع به منظور همگام سازی نظرات مختلف و ارتقا نظرات کارشناسی.
اهداف و برنامه های کمیسیون های تخصصی

دبیرخانه کمیسیون ها، مجامع و شوراها در راستای اهداف عالی اتاق ایران و بخش خصوصی در چارچوب رویکردها و استراتژی های کلان اتاق ، اهداف و برنامه ها خود را در دو حوزه کمیسیون های تخصصی و امور مجامع و شوراها به شرح ذیل تنظیم و اجرا می نماید.

 • تلاش برای ارتقاء جایگاه کمیسیون ها در نظام تصمیم سازی کشور
 • ایجاد سازکار هم افزایی و هماهنگی بین کمیسیون ها به جهت استفاده بهینه از منابع و تاثیرگذاری بیشتر
 • ایجاد زمینه های مناسب برای تعامل کمیسیون ها با نهاد ها و سازمان های متناظر
 • ایجاد سازکار شناسایی و عارضه یابی محیط کسب و کار توسط کمیسیون ها
 • تلاش برای تقویت توان کارشناسی کمیسیون ها
 • ساماندهی حضور نمایندگان اتاق در مجامع شوراها
 • ایجاد هم صدایی و هماهنگی بین نمایندگان اتاق در مجامع و شوراها
 • ایجاد پایگاه اطلاعاتی مکانیزه و هوشمند برای مدیریت امور کمیسیون ها و امور مجامع و شوراها
 • ایجاد شبکه سراسری با واحدهای متناظر اتاق های سراسر کشور
فهرست کمیسیون ها

کمیسیون گمرک

کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی​

کمیسیون مدیریت واردات

کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی

کمیسیون گردشگری

کمیسیون کشاورزی