Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
قانون تامین مالی و زیرساخت ها

شرایط شرکت کنندگان


در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون ااساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تامین مالی تولید و زیر ساختها» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 1403/1/29 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 6714/ 11-665 مورخ 1403/2/11 مجلس شورای الامی واصل گردیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد  سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور