Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
قرارداد توسعه و پشتیبانی نرم افزارهای سامانه یکپارچه کارت بازرگانی و عضویت هوشمند

قرارداد توسعه و پشتیبانی نرم افزارهای سامانه یکپارچه کارت بازرگانی و عضویت هوشمند از تاریخ 1401/2/1تا 1401/6/31با مبلغ قرارداد ماهیانه 1.457.500.000 ریال با شرکت گروه مهندسین دانش آفرینان تندر منعقد گردید.