Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
قرارداد طرح پژوهشی با عنوان “اهمیت و تحولات بخش لجستیک در اقتصاد ایران”

قرارداد طرح پژوهشی با عنوان “اهمیت و تحولات بخش لجستیک در اقتصاد ایران طی دوره 1365-1395” از تاریخ اجرای 1401/7/1تا 1402/1/31 با مبلغ کل قرارداد 1.285.000.000 ریال با سرکار خانم دکتر فاطمه بزازان منعقد گردید