Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
قرارداد مشاوره و نظارت کیفی بر تهیه و نهایی سازی طرح های مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی

قرارداد مشاوره و نظارت کیفی بر تهیه و نهایی سازی طرح های مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل 44 اتاق ایران از تاریخ اجرای 1401/1/1لغایت 1401/12/29با مبلغ کل قرارداد 1.390.000.000 ریال با جناب آقای محمدرضا دوست محمدی منعقد گردید.