Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
قرارداد پشتیبانی مجموعه نرم افزاری دیدگاه (حوزه اتوماسیون اداری) – اتاق ایران

قرارداد پشتیبانی مجموعه نرم افزاری دیدگاه (حوزه اتوماسیون اداری) از تاریخ 1402/1/1 تا 1402/12/29 با مبلغ کل قرارداد 1.650.000.000 ریال با شرکت چارگون منعقد گردید.