Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
قرارداد پشتیبانی مجموعه نرم افزاری دیدگاه (حوزه اتوماسیون اداری) – اتاق های شهرستان

قرارداد پشتیبانی مجموعه نرم افزاری دیدگاه (حوزه اتوماسیون اداری) اتاق های شهرستان از تاریخ 1402/1/1 تا 1402/12/29 با مبلغ کل قرارداد 6.232.000.000 ریال با شرکت چارگون منعقد گردید.