Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
قرارداد پژوهشی “ظرفیت سازی مبتنی بر رویکرد مدیریت نتیجه محور”

قرارداد پژوهشی “ظرفیت سازی مبتنی بر رویکرد مدیریت نتیجه محور” از تاریخ اجرای 1402/1/15 تا 1402/3/15 با مبلغ کل قرارداد 3.000.000.000 ریال با سرکار خانم ارغوان فرزین معتمد منعقد گردید.